Tùy từng đơn bảo hiểm và công ty bảo hiểm mà thủ tục bồi thường bảo hiểm sức khỏe cần phải tuân theo để đảm bảo về quyền lợi bảo hiểm. Vui lòng truy cập các hướng dẫn bồi thường tại đây.

Text link